کارگاه ویراستاری (ویرایش-زبان داستان) محمد حسینی

کارگاه  ویراستاری
(ویرایش- زبان داستان)
با تدریس محمد حسینی
➖این ویرایش_ زبان داستان در ده جلسه دو ساعته تعریف شده است.
➖این کارگاه شامل مباحث نظری و تمرین های عملی می باشد.
➖به هنرجویانی که موفق به گذراندن این دوره آموزشی شوند گواهی پایان دوره ارائه می شود. 

کارگاه روزهای دوشنبه ساعت 5 عصر برگزار می شود.

برای اطلاع از جزئیات ثبت نام با شماره های موسسه هفت اقلیم تماس بگیرید

88457825

88146490